preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari

 > Natječaji
Aktivni natječaji

POZIV NA TESTIRANJE - VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Autor: Daniela Gubić, 29. 11. 2022. 09:47

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 110-04/22-01/21

URBROJ: 2178/22-01/21-01

REŠETARI, 28. 11. 2022.  

     

POZIV NA TESTIRANJE

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto voditelja/ice računovodstva,  na određeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 16. 11. 2022. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici „NATJEČAJI“

   održat će u ponedjeljak 5. prosinca 2022. godine, s početkom u 11,15 sati,

u Osnovnoj školi Ante Starčevića, u Rešetarima,

Vladimira Nazora 23

Pozvan je sljedeći kandidat koji zadovoljava uvjete natječaja:

A. A.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera se  sastoji  od pisane provjere kandidata (testiranja).

Kandidat je obvezan pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osoba za koju je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata  Povjerenstvo će uručiti test kandidatu.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime  u za to označeno  mjesto na testu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja te kandidata poziva na razgovor (intervju) s ravnateljem.

Rezultat testiranja  Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari.

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/

 Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

 1. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22.),
 2. Zakon o proračunu (NN 144/21)
 3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – pročišćeni tekst (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19  i 108/20)
 4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu – pročišćeni tekst( NN 37/2022)
 5. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)  

                                                             POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE

KANDIDATA

 

 [više]

NATJEČAJ ZA VODITELJA/ICU RAČUNOVODSTVA

Autor: Daniela Gubić, 16. 11. 2022. 11:18

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), a u svezi s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 3. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine broj 40/2014), članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari, te članaka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škola Ante Starčevića Rešetari (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari, Vladimira Nazora 23, 35 403 Rešetari objavljuje


N A T J E Č A J


za zasnivanje radnog odnosa


- za radno mjesto VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA :

 • 1 izvršitelj na  određeno puno radno vrijeme  od 40 sati tjedno (8 sati dnevno)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)


UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i uvjete propisane Pravilnikom o radu Osnovne škola Ante Starčevića Rešetari;

a) završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili

b) poslijediplomski specijalistički studij ekonomije ili

c) preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili

d) stručni studij ekonomije  ili

e) viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima i

f) jedna (1) godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima.

 

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: 

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja.
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidat koji se prijavi na natječaj, a poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škola Ante Starčevića Rešetari koji se nalazi na web stranici škole na poveznici:

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/upload/os-astarcevic-resetari/images/static3/1032/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju_OS_Ante_Starcevica_Resetari.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.


Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole. (od 16. studenog 2022. do 24. studenog 2022.).


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Način dostave prijave na natječaj: neposredno ili poštom, s naznakom „Za natječaj-voditelj/ica računovodstva“ na adresu: Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari,

Vladimira Nazora 23, 35 403 Rešetari


Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ Ante Starčevića Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/

odnosno u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starčevića Rešetari koji se nalazi na poveznici http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/upload/os-astarcevic-resetari/images/static3/1032/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju_OS_Ante_Starcevica_Resetari.pdf

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Daniela Gubić, 10. 10. 2022. 09:11

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 112-04/22-01/18

URBROJ: 2178-22-01-22-01

U Rešetarima,  6. 10. 2022.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavamo kandidate/kandidatkinje koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto spremač/ica, 1 izvršitelj na  neodređeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno (6 sati dnevno), koji je objavljen dana 20. 9. 2022. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj i Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 6. 10. 2022. godine

 

IZABRANA

 

IVANA TOMEK, SSS, prodavač, za radno mjesto spremač/ica, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno (6 sati dnevno). Navedena kandidatkinja zadovoljava sve propisane uvjete natječaja.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je danas 10. 10. 2022. na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ i oglasnoj ploči škole.

 

Ravnatelj

Tihomir Batalo, dipl. inž.

 

 [više]

POZIV NA TESTIRANJE - SPREMAČ/ICA

Autor: Tihomir Batalo, 30. 9. 2022. 14:31

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 112-04/22-01/12

URBROJ: 2178-22-01-22-01

REŠETARI, 30. 9. 2022.         

                                               POZIV NA TESTIRANJE

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto spremača/ice,  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno (6 sati dnevno), koji je objavljen dana 20. 9. 2022. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici „NATJEČAJI“  održat će se u srijedu 5. listopada 2022. godine,  u Osnovnoj školi Ante Starčevića, u Rešetarima, Vladimira Nazora 23.

Pozvani su sljedeći kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja:

M.M. – u 10,00 sati

A.K. – u 10,15 sati

T.K. – u 10,30 sati

LJ.T. – u 10,45 sati

K.G. – u 11,00 sati

I.T. – u 11,15 sati

M.Š. – u 11,30 sati

J.J. – u 11,45 sati

Ako kandidati ne pristupe testiranju u navedenom vremenu ili pristupe nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera se  sastoji  od usmene provjere kandidata  (testiranja).

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem usmenog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Svi članovi Povjerenstva postavljaju po tri pitanja (ukupno 9 pitanja) o obavljanju posla iz djelokruga rada radnog mjesta spremača/ice te provjeravaju  intelektualno-kognitivne i psihološke sposobnosti kandidata, a maksimalni broj bodova koji može ostvariti kandidat je 45.      

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljen na mrežnim stranicama škole:

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/

                                                    POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 [više]

NATJEČAJ OD 20.9.2022. ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

Autor: Daniela Gubić, 20. 9. 2022. 12:11

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), a u svezi s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 5. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine broj 40/2014), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari, te članaka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škola Ante Starčevića Rešetari (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari, Vladimira Nazora 23, 35 403 Rešetari objavljuje


N A T J E Č A J


za zasnivanje radnog odnosa


- za radno mjesto SPREMAČ/ICA :

 • 1 izvršitelj na  neodređeno nepuno radno vrijeme (30 sati  ukupno tjedno, 6 sati dnevno)
 • rad u dvije smjene

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)


UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i uvjete propisane Pravilnikom o radu Osnovne škola Ante Starčevića Rešetari;

 • uvjet za spremača/icu je završena osnovna škola.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: 

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja.
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidat koji se prijavi na natječaj, a poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škola Ante Starčevića Rešetari koji se nalazi na web stranici škole na poveznici:

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/upload/os-astarcevic-resetari/images/static3/1032/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju_OS_Ante_Starcevica_Resetari.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.


Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole. (od 20. rujna 2022. do 28. rujna 2022.).


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Način dostave prijave na natječaj: neposredno ili poštom, s naznakom „Za natječaj-spremačica“ na adresu: Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari,

Vladimira Nazora 23, 35 403 Rešetari


Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ Ante Starčevića Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ odnosno u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starčevića Rešetari koji se nalazi na poveznici http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/upload/os-astarcevic-resetari/images/static3/1032/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju_OS_Ante_Starcevica_Resetari.pdf

 [više]

NATJEČAJ OD 20.9.2022. ZA RADNO MJESTO DOMAR I LOŽAČ

Autor: Daniela Gubić, 20. 9. 2022. 12:10

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), a u svezi s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 5. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine broj 40/2014), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari, te članaka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škola Ante Starčevića Rešetari (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari, Vladimira Nazora 23, 35 403 Rešetari objavljuje


N A T J E Č A J


za zasnivanje radnog odnosa


- za radno mjesto DOMAR I LOŽAČ :

 • 1 izvršitelj na  neodređeno nepuno radno vrijeme (30 sati  ukupno tjedno, 6 sati dnevno)
 • rad u dvije smjene

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)


UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i uvjete propisane Pravilnikom o radu Osnovne škola Ante Starčevića Rešetari i Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“ br. 88/14. i 20/15.):

 • završena srednja škola tehničke struke,
 • položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja,

 

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.


U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: 

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja.
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidat koji se prijavi na natječaj, a poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škola Ante Starčevića Rešetari koji se nalazi na web stranici škole na poveznici:

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/upload/os-astarcevic-resetari/images/static3/1032/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju_OS_Ante_Starcevica_Resetari.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.


Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole. (od 20. rujna 2022. do 28. rujna 2022.).


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Način dostave prijave na natječaj: neposredno ili poštom, s naznakom „Za natječaj-domar-ložač“ na adresu: Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari,

Vladimira Nazora 23, 35 403 Rešetari


Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ Ante Starčevića Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ odnosno u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starčevića Rešetari koji se nalazi na poveznici http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/upload/os-astarcevic-resetari/images/static3/1032/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju_OS_Ante_Starcevica_Resetari.pdf

 [više]

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA OSNOVNE ŠKOLE ANTE STARČEVIĆA REŠETARI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Daniela Gubić, 10. 12. 2021. 10:30

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

Vladimira Nazora 23, 35403 Rešetari

U Rešetarima. 10. 12. 2021.

 

OBAVIJEST

O REZULTATU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

OSNOVNE ŠKOLE ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

 

Ovim putem Vas obavještavamo da je u natječajnom postupku za imenovanje ravnatelja Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari ravnateljem imenovan Tihomir Batalo, dipl. inž. na mandat od pet godina, od 1.1.2022.godine do 31.12.2026. godine.

 

U privitku:

 1.  Odluka Školskog odbora o imenovanju ravnatelja Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari

 

 [više]

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihomir Batalo, 29. 10. 2021. 10:03

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

Vladimira Nazora 23, 35403 Rešetari

KLASA: 602-01/21-01/53

URBROJ: 2178/22-01/21-01

Rešetari, 29. listopada 2021.

 

     Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 60. Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari (KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 2178/22-01/19-02 od 29. 4. 2019.) Školski odbor Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari, na 3. sjednici, održanoj 26. listopada 2021. godine raspisuje

 

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari

 

Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
  a) sveučilišni diplomski studij ili
  b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  c) specijalistički diplomski stručni studij;
  d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 3. najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1.  podstavka 1.  točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 3. dokaz o državljanstvu
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 6. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)
 7. program rada za mandatno razdoblje
 8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

Kandidati također mogu dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici dokaze o dodatnim kompetencijama.

Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju.

1. Poznavanje stranog jezika vrednuje se na način:

- znanje stranog jezika – 5 bodova

Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

2. Posjedovanje osnovnih digitalnih vještina vrednuje se na način:

- kandidat posjeduje osnovne digitalne vještine – 5 bodova

 Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o obavljanju poslova na projektu.

3. Iskustvo rada na projektima vrednuje se na način:

- iskustvo rada na projektima – 5 bodova

Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona)  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi Ante Starčevića Rešetari za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari, odnosno od dana 29. 10. 2021.godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu: Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari, Vladimira Nazora 23, 35403 Rešetari,

u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA UČITELJA MATEMATIKE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Daniela Gubić, 27. 10. 2021. 10:48

 [više]

POZIV NA TESTIRANJE - MATEMATIKA

Autor: Tihomir Batalo, 15. 10. 2021. 14:27

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 110-04/21-01/05

URBROJ: 2178/22-01/21-01

REŠETARI, 15. 10.2021.

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja/ice matematike,  na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 5. 10. 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici „NATJEČAJI“

održat će u petak 22. listopada 2021. godine, s početkom u 12,00 satiu Osnovnoj školi Ante Starčevića, u Rešetarima, Vladimira Nazora 23.

Pozvani su sljedeći kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja:

I. B.

M.K.

N. M.

 Raspored:

 • 12,00 - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja
 • 12,10   -  Pisana provjera (testiranje).

Pismena procjena održati će se  uz poštivanje svih epidemioloških mjera (nošenje maske, dezinfekcija ruku i obuće, propisani razmak od minimalno 2 m). Molimo kandidate da se pridržavaju svih propisanih mjera.

Ako kandidati ne pristupe testiranju u navedenom vremenu ili pristupe nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera se sastoji od pisane provjere kandidata (testiranja).

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime u za to označeno mjesto na testu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Test sadrži 10 pitanja.       

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju, te se svi kandidati pozivaju na razgovor (intervju) s ravnateljem.

Rezultat testiranja Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari:

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.),
 2. Pravilnik o postupcima  i elementima  vrednovanja učenika  u osnovnoj  i srednjoj školi (Pročišćeni tekst, ‘Narodne novine,’ br. 112/10, 82/19 i 43/20)
 3. Pravilnik o načinima i kriterijima za izricanje  pedagoških mjera  u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine“, br. 94/15)
 4. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja  i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 34/14)
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019)  

                               POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 [više]

NATJEČAJ OD 05.10.2021. - MATEMATIKA

Autor: Josip Popčević, 5. 10. 2021. 12:48

OSNOVNA  ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

VLADIMIRA NAZORA 23

35403 REŠETARI

 

Na  temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari  i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starčevića Rešetari

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJA/UČITELJICE MATEMATIKE

 • 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 • na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

UVJETI: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) kandidati moraju ispunjavati  uvjete propisane člankom105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19., 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19., 75/20).

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

UZ PISANU I VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u  smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  - ne starije od 6 mjeseci dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedenu dokumentaciju dostaviti u neovjerenoj preslici jer istu ne vraćamo. Izabrani kandidat obvezan je nakon izbora dostaviti izvornike istih.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%-20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na procjenu radnih, stručnih i drugih sposobnosti. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici Škole http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/  .

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s prilozima dostaviti poštom preporučenom pošiljkom na adresu:

Osnovna  škola Ante Starčevića Rešetari, Vladimira Nazora 23, 35 403 Rešetari, s naznakom „za natječaj“ ili neposredno radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

Nepravodobno dostavljene i/ili  nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Škole:  http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/

Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni poštom.

Natječaj je objavljen 5. 10. 2021.

 

 

                                                             Ravnatelj:

                                                             Tihomir Batalo, dipl. inž.

 [više]

Odluka o provođenju izbora predstavnika radnika u ŠO Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihomir Batalo, 30. 6. 2021. 13:49

U privitku (pod    :: opširnije :: ) se nalazi predmetna Odluka.

 [više]

PRIJEDLOG ZA IZBOR PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠO Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihomir Batalo, 8. 6. 2021. 11:49

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA - NATJEČAJ HRVATSKI JEZIK

Autor: Tihomir Batalo, 16. 4. 2021. 10:16

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 110-04/21-01/04

URBROJ: 2178/22-01/21-01

U Rešetarima,  15. 4. 2021.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na  određeno  nepuno radno vrijeme, 12 sati redovite nastave tjedno, koji je objavljen dana 9. 3. 2021. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj  i Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 15. 4 2021. godine

 

IZABRAN

 

LUKA PILETIĆ, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti, za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na  određeno  nepuno radno vrijeme, 12 sati redovite nastave tjedno. Navedeni kandidat zadovoljava sve propisane uvjete natječaja.            

Obavijest o izboru kandidata objavljena je danas  16. 4. 2021. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ podrubrika „Aktivni natječaji“ i oglasnoj ploči škole. 

                                                                                       Ravnatelj

                                                            Tihomir Batalo, dipl. inž.

 [više]

POZIV NA TESTIRANJE - HRVATSKI JEZIK

Autor: Tihomir Batalo, 22. 3. 2021. 12:27

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 110-04/21-01/01

URBROJ: 2178/22-01/21-01

REŠETARI, 22. 3. 2021.         

                                               POZIV NA TESTIRANJE

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika,  na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati redovite nastave tjedno do povratka radnice na posao, koji je objavljen dana 9. 3. 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici „NATJEČAJI“

 održat će u ponedjeljak 29. ožujka 2021. godine, s početkom u 12,00 sati,

 u Osnovnoj školi Ante Starčevića, u Rešetarima, Vladimira Nazora 23

Pozvani su sljedeći kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja:

M. K,

D. K.,

B. D.,

L. P.

 Raspored:

 • 12,00   -  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja
 • 12,10   -  Pisana provjera (testiranje).

Pismena procjena održati će se  uz poštivanje svih epidemioloških mjera (mjerenje temperature, nošenje maske, dezinfekcija ruku i obuće, propisani razmak od minimalno 2 m). Molimo kandidate da se pridržavaju svih propisanih mjera.

Ako kandidati ne pristupe testiranju u navedenom vremenu ili pristupe nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera se  sastoji  od pisane provjere kandidata  (testiranja).

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime  u za to označeno  mjesto na testu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Test sadrži 10 pitanja.       

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Rezultat testiranja  Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari.

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/

 Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.),
 2. Pravilnik o postupcima  i elementima  vrednovanja učenika  u osnovnoj  i srednjoj školi (Pročišćeni tekst, ‘Narodne novine,’ br. 112/10, 82/19 i 43/20)
 3. Pravilnik o načinima i kriterijima za izricanje  pedagoških mjera  u osnovnoj i srednjoj školi("Narodne novine“, br. 94/15)
 4. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja  i stručnih suradnika  u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 34/14)
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 10/2019)  

                                             POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 [više]

NATJEČAJ OD 9.3.2021. - HRVATSKI JEZIK

Autor: Daniela Gubić, 9. 3. 2021. 09:36

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA

REŠETARI

                       

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta

 

 1. Učitelj/učiteljica hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati redovite nastave  tjedno.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:   Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člancima 105. i 106.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (Narodne novine, br. (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20)  i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, br. 6/19.)

 

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

     - životopis

     - diploma, odnosno  dokaz o stručnoj spremi

     - dokaz o državljanstvu

    - uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

   - elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidat/kandidatkinja  koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kandidatkinja  koji/koja  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20 dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

 

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu testiranja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje   OŠ Ante Starčevića Rešetari.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole:

Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari, Vladimira Nazora 23, 35403 Rešetari

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ Ante Starčevića Rešetari:  

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/

 

Natječaj je objavljen 9. 3. 2021.

 

Ravnatelj škole:

   Tihomir Batalo, dipl. inž.

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA - TEHNIČKA KULTURA

Autor: Tihomir Batalo, 15. 1. 2021. 11:52

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 110-04/21-01/01

URBROJ: 2178/22-01/21-01

U Rešetarima,  14. 1. 2021.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno, koji je objavljen dana 16. 12. 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj  i Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 14. 1 2021. godine

 

IZABRAN

 

JOSIP POPČEVIĆ, magistar edukacije politehnike i informatike, za radno mjesto učitelja tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno. Navedeni kandidat zadovoljava sve propisane uvjete natječaja.            

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 15. 1. 2021. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ podrubrika „Aktivni natječaji“ i oglasnoj ploči škole.

Ravnatelj:

Tihomir Batalo, dipl. inž.

 [više]

NATJEČAJ OD 16.12.2020. - TEHNIČKA KULTURA

Autor: Tihomir Batalo, 16. 12. 2020. 11:41

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA

REŠETARI

                       

             Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta

 

 1. Učitelj/učiteljica tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člancima 105. i 106.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (Narodne novine, br. (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20)  i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, br. 6/19.)

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis
 • diploma, odnosno  dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/koja  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20 dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu testiranja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ Ante Starčevića Rešetari.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole:

Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari, Vladimira Nazora 23, 35403 Rešetari

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ Ante Starčevića Rešetari:  

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/

Natječaj je objavljen 16. 12. 2020.

Ravnatelj škole:

      Tihomir Batalo, dipl. inž. 

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA - TEHNIČKA KULTURA

Autor: Tihomir Batalo, 5. 1. 2021. 10:53

Osnovna škola Ante Starčevića

KLASA: 110-04/21-01/01

URBROJ: 2178/22-01/21-01

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili za natječaj  za radno mjesto učitelja/učiteljice tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno, koji je objavljen dana 16. 12. 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je ravnatelj škole na temelju čl. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starčevića donio odluku da zbog činjenice da se na natječaj javio samo jedan kandidat koji ima stručnu spremu predviđenu u članku 22. točka a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/2019)  ne provodi testiranje.

Za navedenog kandidata koji udovoljava sve uvjete ravnatelj će zatražiti suglasnost Školskog odbora za zaključivanje ugovora o radu.

U Rešetarima,  5. 1. 2021.

                                                                                                                                                               Ravnatelj:

                                                       Tihomir Batalo, dipl. inž.

 

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Autor: Marijan Vuković, 12. 11. 2020. 07:11

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 110-04/20-01/12

URBROJ: 2178/22-01/20-01

U Rešetarima,  11. 11. 2020.

 

                           OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice informatike, 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme, 10 sati redovite nastave tjedno, koji je objavljen dana 26. 10. 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku testiranja i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 11. 11. 2020. godine

        IZABRANA

AMANDA BOŠNJAKOVIĆ, magistra primarnog obrazovanja s dodatnim modulom informatika, za radno mjesto učitelja/učiteljice informatike, 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme 10 sati redovite nastave tjedno.           

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  11. 11. 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ podrubrika „Aktivni natječaji“ i oglasnoj ploči škole.        

                                                                                                                       Ravnatelj

                                                          Tihomir Batalo, dipl. inž.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Zapošljavanje u Školi

Poštovani, na ovoj stranici moći ćete pregledavati natječaje vezane uz zapošljavanje u Školi.

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 21. 10. 2014. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 27. 10. 2014. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 16. 01. 2015. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 25. 08. 2015. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 03. 09. 2015. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 25. 02. 2016. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 09. 05. 2016. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 10. 10. 2016. godine

Natječaj za popunu radnih  mjesta objavljen 20. 10. 2016. godine

Natječaj za popunu radnih  mjesta objavljen 14. 09. 2017. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 14. 09. 2017. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenih 14. 09. 2017. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 15. 05. 2018. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 15. 05. 2018. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 25. 09. 2018. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 25. 09. 2018. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 13. 12. 2018. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 14. 12. 2018. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 31. 12. 2018. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 13. 12. 2018. godine - RN

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 14. 12. 2018. godine - matematika

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 31. 12. 2018. godine - matematika

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 28. 08. 2019. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 04. 10. 2019. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 20. 12. 2019. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 20. 12. 2019. godine - RN

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 26. 10. 2020. godine – informatika, engleski jezik

Natječaj - hrvatski jezik, objavljen 9.03.2021. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 9. 03. 2021. godine - hrvatski jezik

 


eTwinning

Ponosni smo nositelji

oznake eTwinning škole

UNESCO ASPnet

 

UNESCO ASPnet
oznaka škole

 

 

Virtualna knjižnica

Upisi u SŠ 2021./22.
Nagrade i priznanja

Povelja HZTK, 2013.

Plaketa Općine Rešetari, 2014.

 Plaketa BPŽ, 2006.

Dio smo UNESCO-ove ASPNet mreže

Priznanje  za uspjeh postignut na završnici Državnog prvenstva školskih sportskih društava
Republike Hrvatske za učenike 5. i 6. razreda u školskoj godini 2016./2017.

 

Logo škole


Monografija u spomen
175. obljetnici
OŠ Ante Starčevića Rešetari
 

Publikacija
180 godina škole u Rešetarima
 
 
NAŠ ZAVIČAJNI GOVOR

  

       Naš zavičajni govor

Most prijateljstva

ACES „Međugeneracijska solidarnost“

Anketa
Kako vam se sviđa NOVA web stranica škole?Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Portali
 
Učilice
 
Popularni časopisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMS za škole logo
Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari / Vladimira Nazora 23, HR-35403 Rešetari / os-astarcevic-resetari.skole.hr / ured@os-astarcevic-resetari.skole.hr
preskoči na navigaciju