preskoči na sadržaj
Zapošljavanje u Školi

Poštovani, na ovoj stranici moći ćete pregledavati natječaje vezane uz zapošljavanje u Školi.

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 21. 10. 2014. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 27. 10. 2014. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 16. 01. 2015. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 25. 08. 2015. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 03. 09. 2015. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 25. 02. 2016. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 09. 05. 2016. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 10. 10. 2016. godine

Natječaj za popunu radnih  mjesta objavljen 20. 10. 2016. godine

Natječaj za popunu radnih  mjesta objavljen 14. 09. 2017. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 14. 09. 2017. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenih 14. 09. 2017. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 15. 05. 2018. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 15. 05. 2018. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 25. 09. 2018. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 25. 09. 2018. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 13. 12. 2018. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 14. 12. 2018. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 31. 12. 2018. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 13. 12. 2018. godine - RN

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 14. 12. 2018. godine - matematika

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 31. 12. 2018. godine - matematika

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 28. 08. 2019. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 04. 10. 2019. godine

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 20. 12. 2019. godine

Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 20. 12. 2019. godine - RN

Natječaj za popunu radnog mjesta objavljen 26. 10. 2020. godine – informatika, engleski jezik

 

Aktivni natječaji

OBAVIJEST KANDIDATIMA - TEHNIČKA KULTURA

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 110-04/21-01/01

URBROJ: 2178/22-01/21-01

U Rešetarima,  14. 1. 2021.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno, koji je objavljen dana 16. 12. 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj  i Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 14. 1 2021. godine

 

IZABRAN

 

JOSIP POPČEVIĆ, magistar edukacije politehnike i informatike, za radno mjesto učitelja tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno. Navedeni kandidat zadovoljava sve propisane uvjete natječaja.            

Obavijest o izboru kandidata objavljena je 15. 1. 2021. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ podrubrika „Aktivni natječaji“ i oglasnoj ploči škole.

Ravnatelj:

Tihomir Batalo, dipl. inž.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihomir Batalo  datum: 15. 1. 2021. 11:52

NATJEČAJ OD 16.12.2020. - TEHNIČKA KULTURA

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA

REŠETARI

                       

             Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20) Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta

 

  1. Učitelj/učiteljica tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člancima 105. i 106.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (Narodne novine, br. (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20)  i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, br. 6/19.)

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis
  • diploma, odnosno  dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/koja  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20 dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu testiranja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ Ante Starčevića Rešetari.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole:

Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari, Vladimira Nazora 23, 35403 Rešetari

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ Ante Starčevića Rešetari:  

http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/

Natječaj je objavljen 16. 12. 2020.

Ravnatelj škole:

      Tihomir Batalo, dipl. inž. 

  :: opširnije :: 


objavio: Tihomir Batalo  datum: 16. 12. 2020. 11:41

OBAVIJEST KANDIDATIMA - TEHNIČKA KULTURA

Osnovna škola Ante Starčevića

KLASA: 110-04/21-01/01

URBROJ: 2178/22-01/21-01

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili za natječaj  za radno mjesto učitelja/učiteljice tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno, koji je objavljen dana 16. 12. 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je ravnatelj škole na temelju čl. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starčevića donio odluku da zbog činjenice da se na natječaj javio samo jedan kandidat koji ima stručnu spremu predviđenu u članku 22. točka a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/2019)  ne provodi testiranje.

Za navedenog kandidata koji udovoljava sve uvjete ravnatelj će zatražiti suglasnost Školskog odbora za zaključivanje ugovora o radu.

U Rešetarima,  5. 1. 2021.

                                                                                                                                                               Ravnatelj:

                                                       Tihomir Batalo, dipl. inž.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tihomir Batalo  datum: 5. 1. 2021. 10:53

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

OSNOVNA ŠKOLA

ANTE STARČEVIĆA REŠETARI

KLASA: 110-04/20-01/12

URBROJ: 2178/22-01/20-01

U Rešetarima,  11. 11. 2020.

 

                           OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice informatike, 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme, 10 sati redovite nastave tjedno, koji je objavljen dana 26. 10. 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku testiranja i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 11. 11. 2020. godine

        IZABRANA

AMANDA BOŠNJAKOVIĆ, magistra primarnog obrazovanja s dodatnim modulom informatika, za radno mjesto učitelja/učiteljice informatike, 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme 10 sati redovite nastave tjedno.           

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  11. 11. 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Starčevića, Rešetari http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ podrubrika „Aktivni natječaji“ i oglasnoj ploči škole.        

                                                                                                                       Ravnatelj

                                                          Tihomir Batalo, dipl. inž.

  :: opširnije :: 


objavio: Marijan Vuković  datum: 12. 11. 2020. 07:11
» Arhiva naših vijesti    
 


Linkovi do virtualnih učionica
 

5.a razred

5.b razred

6.a razred

7.a razred

7.b razred

8.a razred

 


 


Virtualna knjižnica


Upisi u SŠ 2020./21.

Nagrade i priznanja

Povelja HZTK, 2013.

Plaketa Općine Rešetari, 2014.

 Plaketa BPŽ, 2006.

Dio smo UNESCO-ove ASPNet mreže

Priznanje  za uspjeh postignut na završnici Državnog prvenstva školskih sportskih društava
Republike Hrvatske za učenike 5. i 6. razreda u školskoj godini 2016./2017.

 


Logo škole


Monografija u spomen
175. obljetnici
OŠ Ante Starčevića Rešetari
 

Publikacija
180 godina škole u Rešetarima
 
 

Most prijateljstva


ACES „Međugeneracijska solidarnost“


Anketa
Kako vam se sviđa NOVA web stranica škole?
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

Portali
 

Učilice
 

Popularni časopisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
preskoči na navigaciju